Přelidnění: Hustota obyvatelstva a vliv na jeho chováníPřemnožení: Jak vypadá taková utopie pro myši? Podle výzkumníka J.B. Calhouna, který dělal většinu své práce v 50. až 70. letech 20. století, by to mohlo zahrnovat neomezené množství jídla, více úrovní a odlehlé obydlí pro malé hlodavce. To vše bylo součástí experimentů Johna B. Calhouna, který studoval účinky hustoty osídlení na chování populace. Pojďme si tento experiment přiblížit.

To, co zpočátku vypadalo jako krysí utopie a myší ráj, se rychle proměnilo v nekontrolovatelné přemnožení. U myší kolonie se objevily zlověstný vzorce chování. Kolaps populace myší vygradoval v boje a násilí a boje o přežití, v apatii, asexuální a asociální chování jedinců. 

Svá mnoholetá pozorování Dr. Calhoun též nafilmoval. 


Podmínky Calhounova experimentu "Universe 25"

Calhoun použil bílé myši ke studiu populačního růstu a jeho účinků na chování jednotlivců. 

Calhoun vytvořil 16 buněčný od okolí uzavřený myší biotop, kde poskytl myším, později krysám, veškerý komfort. Vytvořil tak ideální podmínky "zootopie",  které díky podmínkám nutričního komfortu a bydlení vedly jen k jedinému cíli: přemnožení populace. Jeho utopický myší svět měl ve skutečnosti simulovat současnou situaci neustále se rozšiřující populace lidí.
Na vrcholu měla mít populace myší utopie celkem 3000 jedinců.

Jednotlivé myši Calhoun označil barevnými znaky, aby je mohl sledovat. Kontroloval tak růst populace, chování, případné nemoci atd.

  • Prvních fáze - 100 dní experimentu - Prvních 100 dní bylo pro myši obdobím adaptace na jejich nový utopický vesmír. Na začátku umístil čtyři páry myší, které se během krátké doby začaly rozmnožovat, což mělo za následek rychlý nárůst jejich populace. V tomto období se myši přizpůsobovali prostředí, zabírala teritoria a vytvářela si hnízda.

  • Druhá fáze -  250 dní experimentu - další období trvalo asi 250 dní.  Populace myší se každých 60 dní zdvojnásobila.  Tomuto období říkal Calhoun  období vykořisťování. Využívání zdrojů se stalo nerovnoměrným, ačkoli každá živá myš byla identická ve struktuře a příležitostech, bylo v některých oblastech spotřebováno více jídla a vody, protože populace vzrostla. většina myší spojovala jídlo a pití s ​​přítomností ostatních a v určitých jednotkách se vyvíjelo shlukování jedinců.

  • Třetí fáze  - 300 dnů experimentu - Po 315 dnech se však jejich reprodukce začala výrazně snižovat. Když počet hlodavců dosáhl 600 kusů, vytvořila se mezi nimi hierarchie a poté se objevili tzv. „ubožáci“. Calhoun zjistil, že se populace myší vyrovnala. Nazval proto toto období obdobím rovnováhy. Doktor Calhoun si všiml, že novější generace mladých myší byly vytlačovány, protože většina prostoru již byla sociálně definována. Bylo patrné specifické neobvyklé chování  - násilí. To se stalo převládajícím chováním. Myši, které se ucházeli o přijetí "do klanu" byly odmítnuty a přebytečné jídlo si "klany" stáhly k sobě. Myši mezi sebou projevovaly krátké vlny násilí. Násilí bylo stále více viditelnější. Určití jedinci se stali terčem opakovaných útoků, byly to slabí jedinci -  špatně žvýkali, měli zjizvené ocasy.


Myši nebyly (rozto)milé.

Na vrcholu myšího ráje, který Calhoun vytvořil, většina myší strávila každou sekundu života ve společnosti stovek dalších myší. Myši se shromáždily se na hlavních náměstích, čekaly na krmení a občas na sebe zaútočily. 
Několik samiček čekalo malé, po porodu prostě na své potomky zapomněly. Polovinu svých potomků přesunuly samičky od nebezpečí pryč a zbytek potomků nechaly ladem.  Když je někdy samička upustila, nechala ho ležet ladem.  Skupina "Krásných myší"

Jiné mladé myši vyrůstající do dospělosti vykazovaly ještě jiný typ chování. V několika odlehlých prostorech byla populace, kterou Calhoun nazýval „Krásné myši“ obvykle hlídané jedním samcem. Tyto myši se však nedokázaly vyrovnat s neobvyklými podněty, přestože vypadaly zvídavě. Ve skutečnosti se chovali velmi hloupě.

Jejich život byl charakteristický výhradně péčí o jídlo a spánkem, nikdy se nezapojili do sexu, ani nebojovali, všichni se objevili je to nádherný exponát tohoto druhu s bystrýma bdělýma očima a zdravým, udržovaným tělem.

Samice u "Krásných myší" – a i několik samců  - odmítlo bojovat o svůj prostor. Uvnitř tohoto prostoru se nemnožily, nebojovaly ani nedělaly nic jiného než že jedly, upravovaly se a spaly. Jediné, co je zajímalo, bylo jídlo a spánek.
V jednu chvíli tvořili většinu populaci „krásní samci“ a „izolované samice“.

  • Čtvrtá fáze experimentu - poslední období  nazval Calhoun  obdobím vymírání. Tato fáze byla charakteristická tím, že vedla celou populaci myší k vyhynutí - k zániku utopie myší. Ačkoli mohl myší utopie sama o sobě fyzicky pojmout 3 000 jedinců, populace začala klesat při počtu 2 200 jedinců. Tehdy se fáze rovnováhy překlopila do této fáze umírání.
Podle Calhouna se fáze smrti skládala ze dvou fází: „první smrt“ a „druhá smrt“. 
  • První smrt se vyznačovala ztrátou smyslu života mimo pouhou existenci – žádnou touhou pářit se, vychovávat mladé nebo utvářet roli ve společnosti. Když populace začala klesat, pouze "Krásné myši" byly ušetřeny násilí a smrti, ale úplně ztratily kontakt se sociálním chováním, včetně sexu nebo péče o svá mláďata. Každá myš si méně a méně uvědomovala své společníky, přestože si fyzicky byly blíž - myši se na sebe tlačili v malém prostoru. 
  • Druhá smrt přinesla 100% úmrtnost mláďat reprodukce dosáhla nuly. U ohrožených myší byla pozorována homosexualita a zároveň se zvýšil kanibalismus, a to i přes dostatek potravy. 
Dva roky po zahájení experimentu se narodilo poslední mládě kolonie. 

Dr. Calhoun tak dospěl k závěru, že myši se nedokázaly účinně vypořádat s opakovaným kontaktem tolika jedinců. Za důkaz považoval i ono násilí, které vyeskalovalo do bodu, kdy většina jedinců měla do určité míry okousané ocasy. 

Tato poslední fáze experimentu skončila nakonec vyhynutím celé populace myší.


Calhoun zaujal svými experimenty celou vědeckou obec

John Calhoun opakoval stejný experiment ještě 25krát a pokaždé byl výsledek stejný. Calhounova vědecká práce byla použita jako model pro interpretaci sociálního kolapsu a jeho výzkum slouží jako ústřední bod pro studium městské sociologie dodnes. 
Calhounovy experimenty, získaly pozornost i Národního institutu pro duševní zdraví (NIMH). Experimenty s myšmi byly v té době interpretovány jako důkaz toho, co se může stát v přelidněném světě. Neobvyklé chování, které u myší pozoroval, pojmenoval jako „Behaviorální propady“.

Poté, co Calhoun psal o svých zjištěních v roce 1962 ve vydání Scientific American, se tento termín ujal. Popularitu získal i publikováním článku v Journal of Social History. Tato práce reflektovala i dobový pocit hrůzy, že přeplněné městské oblasti přispívají k většímu riziku morálního úpadku.  Byla to též doba vrcholu studené války a  příchodu nového hnutí Hippies.


Současný pohled na experiment "Universe 25"

V podobných experimentech pokračoval např. Dr. James Hill, který základy myší utopie převzal, aby ve svém experimentu ještě podrobněji studoval sociální chování. J. Hill vybral zdravé jedince, pro první fázi experimentu, a implantoval jim po anestezii, do těla malé elektromagnetické zapouzdřené zařízení, které umožňovalo snímat každého jednotlivce pohyb a polohu.

Doktor J. Hill vypozoroval, že čím větší je populace, tím méně péče matka věnuje svému hnízdu a mláďatům. Stejný typ jedinců, kteří vedli k myší utopii, se objevují i ​​v populaci potkanů. Potkani jsou agresivní a asociální a stávají se vyděděnci.

Nyní se interpretace Calhounovy práce změnila. Inglis-Arkell vysvětluje, že uzavřený prostor, který Calhoun pro tento experiment vytvořil, nebyl ve skutečnosti přeplněn. Naopak byl to spíše faktor izolace, který  umožnil agresivním myším obsadit území a izolovat ty "Krásné myši". 
 
Inglis-Arkell píše: „Místo problému s populací by se dalo tvrdit, že Universe 25 měl problém se spravedlivou distribucí.

Můžeme se možná utěšovat tím, že lidé nejsou myši. 

Zajímavý je pohled na tento experiment Calhouna lékařského historika Edmunda Ramsdena: Nakonec "myši mohli trpět přetlačováním se; lidské bytosti si s tím dokážou poradit," říká Ramdsen. „Calhounův výzkum byl považován nejen za diskutabilní, ale také za nebezpečný." vzhledem k závěrům, ke kterým došel.

Ramdsen poukazuje i fakt, který je třeba vzít v úvahu, pokud bychom měli implemetovat vzorce chování myší na lidskou populaci - prostředí modelu laboratorního prostoru experimentu vs městské prostředí. Hovoří o "Experimentu s patologií davu".

Opět myši nejsou lidi.

Je přímá úměra mezi hustotou populace a patologií chování? Další výzkumník, Jonathan Freedman, se obrátil ke studiu skutečných lidí – byli to jen studenti středních a vysokých škol, ale rozhodně lidé. Jeho práce navrhla jiný výklad závěrů Calhounava experimentu: Morální úpadek by mohl vzniknout „ne z hustoty, ale z nadměrné sociální interakce,“ říká Ramsden. „Ne všechny Calhounovy krysy se zbláznily. Ti, kterým se podařilo ovládnout vesmír, vedli relativně normální životy."

Ve Freedmanových  experimentech byla studentům středních a vysokých škol zadávána řada úkolů. Tyto úkoly plnily studenti v různě velkých místnostech, od velkých po malé. Skupina zůstávala konstantní. Experimenty byly navrženy tak, aby otestovaly chování studentů: míru stupně hustoty, tj. počtu jedinců na čtvereční jednotku, stanovené úrovně stresu, nepohodlí, agrese, soutěživosti a nepříjemnosti při plnění úkolů. 

Jak však uvedl Freedman ve svém vlivném textu z roku 1975: Dav, chování a hustota lidí neměla na lidské bytosti žádný znatelný negativní účinek. Jeho práce byla vlivná, což vedlo mnohé k tomu, aby koncem sedmdesátých let tvrdili, že zatímco hustota může být patologická mezi nižšími zvířaty, lidé se s problémem hustoty přelidnění dokáží vyrovnat.

Calhounova práce nám nedala jasné odpovědi. Naopak vyvolala celou řadu dalších behaviorálních experimentů a dalšího zkoumání. 

Bylo by naivní a vzácné, kdybychom na základě jediného experimentu nebo studie mohly vyvodit jednoznačné závěry. Místo toho máme více otázek.

Více zdrojů k experimentům J.B.Calhouna naleznete přímo na johnbcalhoun.com.Inspirace Calhounova experimentu ve sci-fi literatuře.

Řada sci-fi děl – knihy jako Soylent Green, komiksy jako 2000AD – reagovaly na myšlenku Calhounova experiementu a jeho současníků. Dílo také inspirovalo dětskou knihu z roku 1971 Paní Frisbyová a krysy z NIMH, ze které byl v roce 1982 natočen i film Tajemství NIMH.Jaký závěr si můžeme z tohoto utopického myšího experimentu udělat?

Ačkoli tyto studie používají zvířata ke zjištění vlivu populačního růstu na individuálním chování, jsou úzce často srovnávána s naší vlastní lidskou populací.  Můžeme zde vidět potenciální paralely?

V současné době jsme svědky přímých paralel v dnešní společnosti: slabých, feminizovaných mužů s malými až žádnými schopnostmi a bez ochranných instinktů a příliš rozrušených a agresivních žen bez mateřských instinktů.

Pokud lidskou populaci na Zemi chceme přirovnat k jedné z těchto čtyř zmíněných fází, tak se nacházíme na přelomu druhé a třetí fáze.

Stejně jako všechny populace, které na této planetě existovaly, mnoho výzkumníků se domnívá, že lidská rasa dosáhla klíčového bodu ve fázi "vykořisťování", tedy v bodu, kdy je třeba učinit důležitá rozhodnutí a začít pečlivě plánovat vše, co na Zemi provádíme. 

Máme-li přežít, může nám studium rostlinných a živočišných populací, pomoci v našem rozhodování o budoucnosti naší vlastní lidské populace, abychom si udrželi vlastní rovnováhu s přírodou - abychom přežili.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Ti za Tvůj názor k tomuto článku v komentáři!